Dipnotlar;

1- 9 Aralık 1948 tarihinde Paris’te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilip, 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe giren “Soykırımı Sucunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme” 23 Mart 1950 tarihinde Türkiye tarafından onaylanmıştır. 5630 sayılı onay yasası 29 Mart 1950 gün ve 7469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2-Sözleşme Madde 2: Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu –sırf o gruba mensup oldukları için– kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak icin işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri soykırım sucunu oluşturur:
a. Gruba mensup olanların öldürülmesi;
b. Grubun mensuplarına ciddi bedensel veya zihinsel zarar verilmesi;
c. Grubun fiziksel varlığını bütünüyle veya kısmen ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek;
d. Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak;
e. Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek.”

3-Sözleşme Madde 6: Soykırımı (fiiliini) veya üçüncü maddede belirtilen fiillerden birini işlediği hakkında suç isnadı bulunan kimseler, sucun işlendiği ülkedeki Devletin yetkili bir mahkemesi veya yargılama yetkisini kabul etmiş olan Taraf Devletler bakımından yargılama yetkisine sahip bulunan uluslararası bir ceza mahkemesi tarafından yargılanır.

 

Yazıyı Word belgesi olarak indirmek için;   yurtdışından insan kaçırma ile ilgili hukuki değerlendirme