“Yargı demokrasinin yanında darbelerin karşısındadır. Darbeyi bahane ederek adil yargılama yapacak yargı mensuplarının tasfiyesi, darbe ile mücadeleye değil darbeden beklenen amacın gerçekleşmesine hizmet eder.”

OHAL Komisyonuna başvuru formunun tamamlanmasında ve başvuru esnasında dikkat edilecek hususlara dair açıklamalar

 1. Bu metin, bir OHAL KHK’sı ile kapatılmış ve tüm malvarlığına el konulmuş ve bu hususta daha önce AYM ve AİHM’ye başvurmuş veya başvurmamış herkesi ilgilendirmektedir.
 2. Form şirketler için hazırlanmış olup, vakıf, dernek, sağlık kuruluşu, üniversite vb kurum yetkililerinin, şirket ifadesi yerine kurum adlarını yazmaları yeterli olacaktır. Ayrıca bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur.
 3. Daha önce AYM ve AİHM’ye başvurmuş olanlar dahil, başvurusu bu mahkemeler tarafından henüz reddedilmemiş olanlar da mutlaka süresi içerisinde OHAL Komisyonuna başvurmalıdırlar.
 4. OHAL Komisyonu 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başvuruları almaya başlamış olup, bu tarihten itibaren 60 gün içerisinde herkes başvurusunu yapmış olmalıdır.
 5. Ekteki başvuru dilekçesi avukat tutma imkânı olmayanlara etkili hukuki yardım sunmak amacıyla, tamamen karşılıksız olarak hazırlanmıştır. Dilekçede ifade edilenler hem ifade özgürlüğünün (bilgiye erişim hakkı) hem de adil yargılanma hakkının, temel sanık haklarının kapsamı ve koruması altındadır. Bu dilekçeyi kullandığınız için hakkınızda her ne türden olursa olsun bir işlem yapılırsa, hem AİHS’nin 34. maddesinde korunan bireysel başvuru hakkı (İç hukuk yollarının tüketilmesi için yapılan başvurulara müdahale edildiğinde doğal olarak AİHM’ye erişim engellenmiş olacaktır.) hem de yukarıda sayılan haklar ihlal edilmiş olacaktır. Bu nedenle örneğin hakkınızda herhangi bir işlem yapılırsa, AİHM’ye yapacağınız başvuruda bu durumu belirterek, “OHAL Komisyonuna erişim, kamuya açık bir dilekçeyi kullandığım için hakkımda … şeklinde işlem yapılarak engellenmiştir. Erişimin engellendiği bir iç başvuru yolu etkisizdir” diyerek yeniden AİHM’ye yeni başvuru yapabilirsiniz. Ancak bu durumu ispatlamak size düşmektedir; bu çerçevede yaşadıklarınızı en kötü ihtimalle bir tutanak tutup tarih atarak imzalayınız ve bu tutanağı saklayınız. Başkaca deliller olursa onları da bu amaçla saklayınız. Ayrıca yukarıdaki iki hakkınızın da bu gerekçe ile ihlal edildiğini ileri sürebilirsiniz. Bu konuda ihtiyaç olursa yeni bir başvuru formu hazırlanıp sitemizde yayınlanacaktır.
 6. Cezaevinde tutuklu olanların yakınları da ekteki başvuru dilekçesinin bir örneğini hazırlayıp tutuklu başvuruculara ulaştırabilirler. Eğer cezaevi idaresi tarafından bir engel çıkarılırsa, bu durumu da tutanakla kayıt altına alınız. Bu tutanakta “… tarihinde … cezaevine gittiğinizi, avukat tutmak için imkânlarınızın olmadığını, internetten kamuya açık kaynaklardan elde ettiğiniz dilekçe örneğini başvurucu yakınınıza ulaştırmak istediğinizi, başvurucunun hukukçu dahi olmadığını, hangi hukuki argümanları kullanacağı konusunda en küçük bilgisinin bulunmadığını, cezaevindeki imkânların son derece sınırlı olduğunu bu çerçevede bir dilekçe hazırlayıp başvurucuya ulaştırmak istediğinizi, ancak bu durumun cezaevi idaresi tarafından engellendiğini” de içeren bir tutanakla somut olarak yaşadıklarınızı da ayrıntılı anlatarak kayıt altına alınız. Gerekirse bir dilekçe hazırlayıp, bu dilekçede tutuklu yakınınıza OHAL Komisyonuna başvuru dilekçesini ulaştırmak istediğinizi ve bu çerçevede kendisiyle görüşmek istediğinizi ve dilekçeyi kendisine ulaştırmak için gerekli her türlü kolaylığın gösterilmesini talep ediniz. Hazırladığınız dilekçeye OHAL Komisyonu için hazırlanmış başvuru dilekçe örneğini eklediğinizi de belirtiniz. Bu dilekçe ve eki olan başvuru dilekçesi, tutuklu yakınınıza ulaştırılmazsa bu durumu tutanakla kayıt altına alınız. Bu tutanakta yaşadıklarınızı yukarıda belirtildiği gibi aynen yazınız. … tarihinde … cezaevine gittiğinizi, kamera kayıtlarının olduğu cezaevinde kamera kayıtları altında dilekçenizin alınmadığını, işleme konmadığını ve başvuru dilekçesi örneğinin tutuklu yakınınıza ulaştırılmadığını belirten bir tutanak tutarak, varsa yanınızdaki yakınınıza da tanık sıfatıyla imzalatacağınız bu tutanağı saklayınız. Tarih ve saat belirterek olayları anlatmanızda yarar var. Bu tür olaylar yaşanırsa OHAL Komisyonuna etkili erişimin cezaevi idareleri tarafından engellendiğini ve dolayısıyla Komisyonun cezaevinde bu türden zorluklarla karşılaşan tutuklu başvurucular açısından etkili bir başvuru yolu olmadığını belirten yeni bir başvuru formu hazırlanıp internet sitesine konacaktır. Bu başvuru formunu kullanarak, cezaevi idaresinin engel çıkardığı tarihten itibaren 6 ay içinde AİHM’ye tüm şikayetlerinizi içeren yeni bir başvuru yapabilirsiniz. Cezaevinde tutuklu olup da mahkemelere ve AİHM’ye başvuru dilekçeleri cezaevi idaresince kendilerine ulaştırılmayan tutukluların veya yakınlarının nasıl hareket etmesi gerektiği internet sitesinde detaylı olarak anlatılmıştır.
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B7BYaoTEA4nKc0hjR0pRWG5JT0E
 7. Bir iç hukuk yolunun AİHM açısından etkili olarak değerlendirilebilmesi için bu başvuru yolunun bazı niteliklere sahip olması gerekir. Bunların başında “başvurulacak organının doğrudan erişilebilir (accessible) olması” gelir. Bir iç başvuru yoluna başvuru aşamasında aşırı şekilci davranılır ve bireylerin kendilerini etkili şekilde savunmaları ve etkili dilekçe hazırlayıp bu organa sunmaları engellenirse, bu türden engellemeler söz konusu başvuru yolunun etkisiz olmasına yol açar. Örneğin, cezaevinde tutuklu bulunan bir kişinin eşi ya da yakınlarının, dışarıda uzmanlara hazırlattığı ya da kamuya açık kaynaklardan elde ettiği hukuken etkili bir dilekçeyi tutuklu kişiye ulaştırması engellenirse, söz konusu kişi açısından Komisyona etkili erişim engellenmiş olur ve AİHM’ye yeniden başvuru hakkı doğar. Zira hukukçu dahi olmayan on binlerce başvurucunun cezaevinde, hiçbir kaynağa ulaşamadan ve yeterli kolaylık ve imkânlara sahip olmadan, internete erişemeden haklarını etkili şekilde savunacak bir dilekçe hazırlamaları imkânsızdır.
 8. Ayrıca OHAL Komisyonuna başvuru için valiliklere ve önceden çalışılan kuruma yapılacak başvuruların şeklen incelenmesinde aşırı derecede şekilci davranıp başvuruları reddetmek de bu yolun etkisiz olduğunu değerlendirmeye yol açabilir. Başvuru esnasında çıkarılacak fiili engeller de aynı sonucun doğmasına yol açabilir. Bu türden sorunlarla karşılaşırsanız bir taraftan bu durumu ispatlayacak deliller toplayınız; diğer taraftan da bizlere bu türden engelleri yazınız; duruma uygun yeni AİHM başvuru formları hazırlanıp internet sitesine konur, sizler de OHAL Komisyonunun erişilebilir bir yol olmadığını ispatlayıp AİHM’ye yeni başvuru yapabilirsiniz.

  OHAL Komisyonu Başvuru Dilekçesi Nasıl Tamamlanmalıdır?
   
 9. Dilekçede sadece hak ihlalleri anlatılmakta ve hukuki argümanlar kullanılmaktadır. İleride AİHM önündeki başvurularda hak kaybına uğramamanız için, AİHM başvuru formunda ileri süreceğiniz tüm iddialarınızın iç hukukta ileri sürülmüş olması gerekmektedir. Bu nedenle hukuki argümanları silmemenizde yarar var. Başkaca argümanlarınız varsa, dilekçenin ilgili kısmına bu argümanları da ekleyebilirsiniz. Bize göre, dilekçedeki argümanlar haklarınız açısından yeterli görünmektedir.
 10. OHAL Komisyonuna sunduğunuz tüm belgelerin en az birer örneğini mutlaka saklayınız. Başvuru yaptıktan sonra, başvurunun alındığına dair alındı belgesini de mutlaka alıp saklayınız.
 11. Dilekçenizi avukat aracılığıyla sunacaksanız, hukuki argümanlara ekleme yapabilirler ancak yapacakları her türlü çıkarma, ileride AİHM önünde haklarınızın kaybına yol açabilir. Unutmayınız ki, AİHM başvurularınızı esastan inceleyip ret kararı vermedi. Sadece “önce Komisyona başvurun, sonra inceleyeceğim” dedi. Kısaca, yaşadığınız hak ihlalleri Komisyon tarafından giderilmezse AİHM ileride mutlaka bu iddiaları esastan inceleyecektir. Ancak bunun için, tüm hak ihlallerini öncelikle Komisyon önünde ileri sürmüş olmanız gerekir.
 12. Başvuru dilekçesi 10 sayfadan fazla olduğu için, bir de özet eklenmesi gerekmektedir. Özet metin ayrıca siteye eklenmiştir. Bu özeti de mutlaka dilekçeye ekleyip başvuru yapılan kuruma teslim ediniz
 13. Dilekçede, durumunuza uyarlanması gereken bölümler varsa, bu bölümleri durumunuza uygun hale getirebilirsiniz. Bu açıdan baştan sona dilekçeyi okumanızda yarar var. Ekteki dilekçe sadece kapatılan şirketler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Diğer kurumların sadece şirket ifadesini değiştirmeleri yeterli olur.
 14. 12 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ’in 7. Maddesine göre,
  (3) Kurum veya kuruluşlara ilişkin başvuru formunda aşağıdaki hususlar yer alır.
  a) Kurum veya kuruluşun adı, unvanı, MERSİS numarası, vergi numarası, sicil numarası,  özel öğretim kurumları için kurum kodu, dernekler için kütük numarası, vakıflar için merkezi sicil numarası, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.
  b) Kanuni temsilci veya vekil tarafından yapılan başvurularda, kanuni temsilcinin veya vekilin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.
  c) Kapatılan kurum veya kuruluşun sahibinin gerçek kişi olması halinde, bu kişinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile bu kurum veya kuruluşun varsa bağlı olduğu tüzel kişinin unvanı, vergi kimlik numarası, MERSİS numarası veya sicil numarası.
  ç) Kurum veya kuruluşlar hakkında işlem tesis edilen kanun hükmünde kararnamenin sayısı ve tarihi ile ilgili kurum ve kuruluşun bulunduğu liste ve sırası.
  d) Kurum veya kuruluş adına başvuran kanuni temsilcinin veya vekilin başvuru hakkındaki beyanları.
  e) Kurum veya kuruluş adına başvuran kanuni temsilcinin veya vekilin imzaları.
 15. Yukarıdaki bilgilerin büyük çoğunluğu başvuru formunun ilk sayfasındaki boşluklara yazılmalıdır. (d) bendinde belirtilen beyanlardan kasıt, başvuru dilekçesi olarak hazırlanıp internete yüklenen dilekçedeki beyanlardır. Bu dilekçe formun ilgili kısmına eklenmek suretiyle başvuru hazır hale gelmektedir.
 16. Başvuru formunun çıktısı alınıp imzaladıktan sonra valiliklere verilir. Teslim belgesi alınır. Kurum yetkilisi tutuklu olanlar ise, cezaevinde imzaladıkları başvuru dilekçesini, cezaevi idaresi aracılığıyla başvurularını yaparlar. Eğer avukatları veya yasal temsilcileri varsa, temsil belgesi de eklenerek, tutuklu kişilerin başvuruları avukat ya da yasal temsilci aracılığıyla yapılabilir. Mümkünse avukat aracılığıyla ekteki başvuru dilekçesi kullanılarak başvuru yapılmasında yarar vardır. Başvuruyu doğrudan başvurucu yapacaksa, bu durumda ilk sayfadaki “Kanuni Temsilci/Vekili hakkındaki bilgiler” bölümü boş bırakılır. İlk sayfadaki “En son öğrencilik yaptığı okul bilgileri” bölümü de kurumlaru ilgilendirmemektedir. Bu kısmı da boş bırakınız. “Hakkındaki adli/idari başvuru bilgileri” kısmına, daha önce iptal davası açtıysanız, o davanın tarih ve numarası ile mahkeme ismini belirtiniz.
 17. Başvuruya ekleyeceğiniz başkaca belgeler varsa, onların asılları ya da tasdikli örnekleri eklenmelidir. Bu durum, Tebliğ’in 8. Maddesinde, “ç) Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.” şeklinde belirtilmiştir. Kanaatimizce dilekçede belirtilenler alınan kararın iptali ve insan hakları ihlallerinin tespiti için yeterli olup, ayrıca bilgi ve belge eklenmesine gerek görünmemektedir. Başvuru formu Başvuru formuna yazılan beyanların Özeti, Nüfus cüzdan fotokopisi ve temsile yetkili olunduğunu gösterir belgenin eklenmesi zorunlu olan belgelerdir. Avukatınız varsa, vekalet belgesi de eklenmelidir.
 18. Başvuru formu tamamlandıktan sonra en az bir örneği sizde kalacak şekilde, başvuru formu ve ekleri, yetkili kuruma (valilik) 60 günlük süre içinde teslim edilmeli ve teslim belgesi alınmalıdır.
 19. OHAL Komisyonunun vereceği ilk kararlardan sonra, hem iptal dava dilekçesi hazırlanıp yayınlanacak; hem de insan hakları ihlalleri OHAL Komisyonu tarafından giderilmiyorsa, yeni bir AİHM başvuru formu hazırlanıp sitemizde yayınlanacaktır.

Güncel duyuruları Twitter hesabımızdan @yargiicinadalet takip edebilirsiniz