HARÇ VE POSTA AVANSI YATIRMADAN (ÖZELLİKLE POSTA YOLUYLA) İDARİ DAVA AÇANLAR NE YAPMALI ?
Bilindiği üzere 15 Temmuzdan sonra hukuksuz şekilde meslekten ihraç edilen binlerce kişi çeşitli engellerden dolayı bizzat mahkemeye gidip dava açamadığı ve de avukat tutamadığı için iadeli taahhütlü posta yoluyla idari dava açmak zorunda kaldı. Bu günlerde bu durumda olan bazı kişilere mahkemelerden harç ve posta avansı yatırmaları gerektiğine dair yazılar gelmektedir. Kendisine bu tür yazı gelenler bunun üzerine ne yapmalıdır ?
OHAL’in ilk aylarında KHK’larla yapılan ihraçlara karşı genelde Danıştay’da davalar açıldı. Bunun üzerine bu davalara bakmakla görevli Danıştay 5. Dairenin iş yükü anormal seviyede artış göstermiştir. Bu nedenle bu dosyaların ilk incelemesi neredeyse bir yıl aradan sonra yapılabilmiştir. 5. Daire, ilk incelemesini yaptığı dosyalardan harç ve/veya posta avansı olmayan ya da eksik olan dosyaların eksik harç ve/veya posta avansını tamamlatmak için davacılara yazılar göndermeye başlamıştır. Bu durumdaki dosyaların çoğunu genelde posta yoluyla açılan davalar oluşturmaktadır. Bu nedenle özellikle posta yoluyla dava açıp harç ve posta avansını yatıramayanların adreslerine tebligat gelip gelmediğini kontrol etmelerinde yarar var. Kişi dosya esas numarasını biliyorsa aşağıdaki Danıştay dosya sorgulama linkinden dosyasının durumu hakkında bilgi alabilir.
http://vatandas.uyap.gov.tr/danistay/portal_baslangic.uyap?param=user
Posta yoluyla dava açarken harç ve posta avansı yatırılmamışsa veya adli yardım talep edilip de adli yardım talebi reddedilmişse bu takdirde yasa gereği mahkemenin (veya ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’ın) eksik harç ve/veya posta avansını tamamlatması gerekir.
2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 6. maddesinin dördüncü fıkrasında, “Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.” hükmü yer almaktadır.
Aktarılan yasa kuralından da anlaşıldığı üzere eksik harç ve/veya posta avansının yatırılması için mahkeme davacıya bir yazı gönderecektir. Bu yazının tebliğinden itibaren 30 gün içinde istenen harç/posta avansı yatırılmazsa söz konusu yazı bir kez daha gönderilir. İkinci yazının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yine yatırılmazsa bu takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Bu durumda ilgilinin dava açma hakkı düşer.
Hak kaybına uğramamak için belirtilen süre içerisinde harç ve/veya posta ücretinin yatırılması gerekmektedir. Dava açarken adli yardım talep etmemiş olup da istenen harç ve posta masrafını yatıracak maddi gücü olmayan davacılar adli yardım talebinde bulunabilir. Adli yardım talebi kabul edilirse bu durumda davacı, dava kesinleşinceye kadar harç ve posta masrafından muaf olur.
İstenen harç/posta masrafı, mutlaka davanın görüldüğü mahkemede yatırılmak zorunda değildir. Harçlar, bütün adliyelerdeki veznelere ya da herhangi bir idare veya vergi mahkemesindeki vezneye (ayrı vezne olmayan mahkemelerde mahkeme kalemine) veya valilik veya kaymakamlıklardaki muhasebe müdürlüklerine yatırılabilir. Posta avansı ise herhangi bir postaneden veya içinde postane olan adliye veya mahkeme binasında harç-posta isteme yazısında belirtilen posta çeki hesabına yatırılmalıdır. Harç/posta ücreti yatırma işlemlerini bizzat davacı yapmak zorunda değildir, onun yerine bu işlemleri bir yakını da yapabilir. Harç ve posta avansı yatırılırken davanın görüldüğü mahkeme ve dosya esas numarası belirtilmelidir.
İstenen harç ve posta ücreti yatırıldığında bu hususun mahkemeye bildirilmesi gerekmektedir. Bunun için aşağıda örneği yer alan dilekçe ile harç ve/veya posta avansının yatırıldığına dair dekontların birer örneği davanın görüldüğü mahkemeye/Danıştay dairesine gönderilmelidir. Bu dilekçe ve dekontlar bir mahkeme kanalıyla gönderilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir.
Harç ve Posta Ücretinin Yatırıldığına Dair Dilekçe Örneği:
DANIŞTAY …… DAİRE / …… MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
Esas No:………
……. tarihli yazınızda yatırılması istenen ……. TL harç ve ……. TL posta avansı yatırılmış olup buna dair dekontların örneği ekte yer almaktadır.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
ADRES: ……… Davacı ……. (davacının adı-soyadı)

EK: …… Adet Dekont Örneği