Hakkındaki Mahkûmiyet Kararı Kesinleşmiş Olan Bireylerin Özellikle “Adil Yargılanma Hakkı” İhlalleri Nedeniyle Anayasa Mahkemesine Yaptıkları veya Yapacakları Başvuru Formuna Eklenecek Güncel Gelişmeler ve Hak İhlalleri

Bu metnin hazırlanma nedeni:
Bu metin, Anayasa Mahkemesine (AYM) “adil yargılanma hakkı” ihlalleri nedeniyle yapılmış veya yapılacak başvurulara ilişkin güncel gelişme ve hak ihlallerini ilgilendirmektedir. Daha önce AYM’ye sunulmak üzere adil yargılanma hakkı ihlalleri konusunda iki ayrı başvuru formu ( Bu iki başvuru formundan ilki, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin onama kararı sonrası, hakkındaki mahkûmiyet kararı kesinleşenler içindi (1). Diğeri ise 5 yıldan daha az süreli hapis cezasına mahkûm olanlar açısından, Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf Mahkemesi) kararı sonrası 30 gün içinde AYM’ye başvuracak kişiler içindi ) hazırlanıp internette yayınlanmıştı. Yayın tarihinden bu yana bazı güncel gelişmeler yaşandığı için, bu metin ve aşağıdaki ek beyan dilekçesi hazırlandı.
Hakkındaki mahkûmiyet kararı kesinleşmiş olup da, (internetteki örnek başvuru formunu kullanarak) daha önce AYM’ye başvuru yapmış olanlar, aşağıdaki güncel gelişmeleri bir EK BEYAN DİLEKÇESİ ile AYM’ye sunabilirler. Aşağıdaki örnek ek beyan dilekçesinin boşlukları doldurulup imzalandıktan sonra AYM’ye gönderilebilir. Bu dilekçe, AYM’ye doğrudan sunulabileceği gibi, herhangi bir mahkeme kalemine gidilerek, mahkeme kaleminden de AYM’ye gönderilebilir. Bunun için başvurucu adını ve başvuru numarasını dilekçeye yazmanız gerekmektedir. Tutuklular da, kendilerine yakınları tarafından ulaştırılacak ek beyan dilekçesini cezaevinden AYM’ye gönderebilirler.
Aşağıdaki ek beyan dilekçesini dikkatlice okuyunuz ve başvurucunun durumunu ilgilendirmeyen kısımları çıkararak, dilekçeye son şeklini verip, boşlukları doldurup imzalayarak, AYM’ye sununuz. Örneğin, hapis cezası 5 yılın altında olup da hakkındaki karar istinaf mahkemesi kararı ile kesinleşenler, dilekçedeki 5-10. Paragrafları metinden çıkarabilirler. Hakkındaki yargılamada, tanık ifadesi duruşmada alınan ve tanığa soru sorma hakkı tanınarak yargılama yapılanlar, 3. Paragrafı dilekçeden çıkarabilirler. Yargılama yapan mahkemenin başkan ve üyeleri tüm yargılama süresince değişmemiş olanlar ise, dilekçeden 2. Paragrafı çıkarabilirler.
AYM’ye sunduğunuz ek beyan dilekçesinin bir örneğini ve AYM’ye sunduğunuza dair belgeyi mutlaka saklayınız. Bu belgeler ileride AİHM başvurusu için gerekli olacaktır.
Hakkındaki karar Eylül 2018 tarihinden sonra kesinleşenler ise, ekte güncel olarak yeniden yayınlanmış olan AYM başvuru formunu kullanarak başvuru yapabilirler. Aşağıda ek beyan dilekçesi içerisinde belirtilenler, güncel başvuru formunun ilgili kısımlarına aktarılmıştır.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi önünde yargılanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve HSYK üyeleri de, ek beyan dilekçesindeki 5-10. Paragraflarda belirtilen argümanları kullanarak savunma yapabilir ve bu argümanları yazılı veya sözlü beyanlarında ileri sürebilirler. Bunu yapmalarında, ileride yapacakları AYM ve AİHM önündeki başvuruları açısından yarar bulunmaktadır.

Ek beyan dilekçesi aşağıdaki linktedir.

AYM Ek Beyan Dilekçesi (Adil Yargilanma Hakki) – Eylul 2018