OHAL KOMİSYONU HAKKINDA AÇIKLAMA

· KİMLERİN BAŞVURU YAPMA HAKKI VARDIR?

KHK EKLİ LİSTE İLE HAKLARINDA DOĞRUDAN İŞLEM TESİS EDİLEN KİŞİ YA DA KURUMLAR BAŞVURU YAPABİLİR.

· Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiği kesilenler,
· Öğrencilikle ilişiğin kesilenler,
· Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanalları kapatılan kurum ve kuruluşlar
· Rütbeleri alınan emekli personeller başvuru yapabilir.

· KİMLERİN BAŞVURU YAPMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR?

KHK İLE HAKLARINDA DOĞRUDAN İŞLEM TESİS EDİLMEYEN KİŞİ YA DA KURUMLAR, KOMİSYON BAŞVURUSU YAPAMAZ.

· Özellikle 667 sayılı KHK gerekçe gösterilerek BAKANLIKLAR, İDARELER VE VALİLİKLER tarafından alınan kararla ihraç edilenler, mallarına el konulanlar vs yaptırıma maruz kalanlar, komisyon kapsamı dışındadırlar. Bunlarla ilgili idari bir işlem tesis edildiği için doğrudan idare mahkemesine başvuru imkanı bulunmaktadır.
· Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen TUTUKLAMA, GÖZALTI, YAKALAMA, ARAMA, KAYYIM ATAMA gibi kararlarla ilgili olarak komisyon başvurusu yapılamaz.
· Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından verilen MAHKUMİYET, TUTUKLAMA, TUTUKLULUĞUN DEVAMI kararlarına karşı da komisyon başvurusu yapılamaz.

· BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

· VALİLİKLERE başvuru yapılabilir. İhraç edilenler için en son çalışılan yer valiliği olabileceği gibi ikamet ettikleri il valiliğine de başvuru yapmak mümkündür.
· El koyma kararları ile ilgili olarak kurumun bulunduğu il valiliğine başvuru yapılabileceği gibi yetkili kişinin bulunduğu il valiliğine de başvuru yapılabilir.
· EN SON GÖREV YAPILAN KURUMA başvuru yapılabilir. Kurumun merkezi teşkilatına yapılabileceği gibi il teşkilatına da başvuru yapılabilir. Önemli olan başvuru formunun ekinde yer alan ALINDI BELGESİNİ düzenlemeye yetkili olan birime teslim edilmesidir.
· Valilikler başvuruları komisyona iletmekle görevli oldukları için ikamet ilişkisi olmadan istenilen il valiliğine başvuru yapmak da mümkündür.

· BAŞVURU HANGİ SÜREDE YAPILACAK?

· Bu tarihe kadar yayınlanan KHK’larla haklarında işlem tesis edilmiş kişi ya da kurum yetkilileri, BAŞBAKANLIK tarafından yapılacak İLANDAN itibaren 60 gün içerisinde başvuru yapacaklardır. ( Başbakanlık tarafından 14.07.2017 tarihi itibariyle henüz ilan yapılmadı. Hafta başında yapılacağı değerlendirilmektedir)
· Valilik ya da en son çalışılan kurum personeli tarafından düzenlenecek ‘Alındı belgesinde’ yazılı tarih başvurunun yapıldığı tarih kabul edilecektir.
· Cezaevinde bulunan tutukluların, kurum müdürlüğüne imzalı formları teslim ettikleri tarih başvuru tarihidir.

· BAŞVURU KİMLER TARAFINDAN YAPILACAKTIR?

· Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personel ŞAHSEN, KANUNİ TEMSİLCİSİ VEYA VEKİLİ ARACILIĞIYLA başvuru yapabilir.
· 18 yaşından küçükler için Kanuni Temsilci tarafından başvuru yapılacaktır.
· Hükümlü olan kişiler için başvurular kanuni temsilci olarak VASİ tarafından yapılacaktır.
· Avukatı olan kişi ya da kurumlar başvuruyu avukatları aracılığıyla yapabilecekleri gibi kendileri de yapabilirler.

· TÜZEL KİŞİLERİN BAŞVURUSU KİMLER TARAFINDAN YAPILACAKTIR?

· Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarıyla ilgili başvurular, kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olanlar tarafından yapılacaktır.
· Kanunen yetkili olan kişilerin avukatları da başvuru yapabilir.
· Şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ya da üyeler için komisyona başvuru yapma imkanı getirilmemiştir.

· CEZAEVİNDE BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER NASIL VE NEREYE BAŞVURU YAPACAK?

· Cezaevinde bulunup komisyon başvurusu yapabilecek kişiler, Cezaevi idaresi aracılığıyla başvuru yapabilecektir. İdareden talep edilecek formu doldurup imzalayarak cezaevi idaresine teslim edeceklerdir. Cezaevi idaresi tarafından alındı belgesi düzenlenip tutukluya teslim edilecektir. Bu belgenin alınmasıyla başvuru yapılmış olacaktır.
· Yapılacak başvuruya eklenmesi gerektiği düşünülen bilgi ve belgeler aileler tarafından cezaevi idaresi aracılığıyla tutukluya iletilerek başvuruya eklenmesi sağlanabilir.
· Tutuklunun kimlik fotokopisi idare tarafından başvuruya eklenecektir.

· KOMİSYON ÖNCESİNDE İDARİ KURUMLARA VE MAHKEMEYE BAŞVURU YAPMIŞ OLANLAR YENİ BAŞVURU YAPMAK ZORUNDALAR MI?

· Yeni başvuru yapılmaması halinde, kurumlara daha önce yapılmış başvuru ve açılan davalar komisyon tarafından başvuru gibi işleme alınacaktır.
· İdari başvuruların ya da davaların işleme alınması, başvuru alınmaya başlandığı tarihten itibaren 2 aylık süre dolduktan sonra yapılacaktır.
· Dava açmış olanlar ve/veya idareye başvurmuş olanların komisyona başvuru yapma zorunluluğu olmamasına rağmen, imkanı olanların yeni bir dilekçeyle başvuru yapmaları hem süre açısından hem de AİHM başvurusu açısından faydalı olacaktır.

· BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER;

· BAŞVURU FORMU. https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan gerçek kişiler için hazırlanan FORMUN DOLDURULMASI,
· Kimlik Fotokopisi, ( Cezaevinde bulunanlar için cezaevi idaresi kimlik fotokopisini ekleyecektir)
· Avukatla başvuru yapılıyorsa vekaletname örneği,
· Yapılan işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğunu ispata yönelik başvuruya eklenecek belgelerin tasdikli örneği. İlgili kurumlardan tasdik işlemi yaptırılabilir.
· Bu belgelerin başvuruya eklenmesi zorunludur.

B- KAPATILAN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER;

· BAŞVURU FORMU https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan kurumlar için hazırlanan FORMUN DOLDURULMASI,
· Başvuru yapan temsilcinin kimlik fotokopisi,
· Kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olduğuna dair karar, imza sirküleri, vekâletname ya da diğer resmi belgelerin onaylı sureti
· Avukatla başvuru yapılıyorsa vekaletname örneği,
· Yapılan işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğunu ispata yönelik başvuruya eklenecek belgelerin tasdikli örneği. İlgili kurumlardan tasdik işlemi yaptırılabilir.
· Bu belgelerin başvuruya eklenmesi zorunludur.

C- BELGELERİN EKSİK OLMASI DURUMUNDA YAPILACAKLAR

· Başvuru formunda ya da sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi durumunda başvuru yapılan kurum tarafından eksikliğin giderilmesi için 15 günlük süre verilir. Bu süre içinde eksikliğin giderilip tekrar ilgili kuruma teslim edilmelidir.
· Kurumları temsilen yapılacak başvurularda temsile yetkili olunduğuna dair belgenin sunulması gerekmektedir. Bu konuda bulunabilen tüm belgeler sunulmalıdır.

· BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

· https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresinde bulunan başvuru formu elektronik ortamda doldurulacaktır.

Gerçek kişilere ilişkin başvuru formunda aşağıdaki hususlar yer alır.
a) Başvurucunun adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.
b) Kanuni temsilci veya vekil tarafından yapılan başvurularda, kanuni temsilcinin veya vekilin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.
c) Başvurucunun en son görev yaptığı kurumu, sicil numarası ve unvanı.
ç) Öğrencilikle ilişiği kesilenler bakımından başvurucunun en son öğrencilik yaptığı okulu ile öğrenci numarası veya sicil numarası.
d) Başvurucu hakkında işlem tesis edilen kanun hükmünde kararnamenin sayısı ve tarihi ile başvurucunun bulunduğu liste ve sırası.
e) Başvurucunun veya kanuni temsilcisinin ya da vekilinin başvuru hakkındaki beyanları.
f) Başvurucunun veya kanuni temsilcisinin ya da vekilinin imzaları.

Kurum veya kuruluşlara ilişkin başvuru formunda aşağıdaki hususlar yer alır.
a) Kurum veya kuruluşun adı, unvanı, MERSİS numarası, vergi numarası, sicil numarası, özel öğretim kurumları için kurum kodu, dernekler için kütük numarası, vakıflar için merkezi sicil numarası, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.
b) Kanuni temsilci veya vekil tarafından yapılan başvurularda, kanuni temsilcinin veya vekilin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.
c) Kapatılan kurum veya kuruluşun sahibinin gerçek kişi olması halinde, bu kişinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile bu kurum veya kuruluşun varsa bağlı olduğu tüzel kişinin unvanı, vergi kimlik numarası, MERSİS numarası veya sicil numarası.
ç) Kurum veya kuruluşlar hakkında işlem tesis edilen kanun hükmünde kararnamenin sayısı ve tarihi ile ilgili kurum ve kuruluşun bulunduğu liste ve sırası.
d) Kurum veya kuruluş adına başvuran kanuni temsilcinin veya vekilin başvuru hakkındaki beyanları.
e) Kurum veya kuruluş adına başvuran kanuni temsilcinin veya vekilin imzaları.

· Formda yer alan beyanlar kısmına siteye eklenecek olan dilekçeyi esas almak suretiyle herkes kendine uygun şekilde doldurabilir.
· 10 sayfanın üzerinde beyan yazılması durumunda başvuru formuna olayların özetini içerir ayrı bir dilekçe eklenmesi gerekir.
· Kurumlara yapılmış olan başvurular ile idare mahkemesi, bölge idare, Danıştay ve AYM’ye yapılan başvurular da formda belirtilmelidir.
· Başvuru formundan çıktı alınarak başvurucu, temsilci ya da avukatı tarafından imzalanmak suretiyle tamamlanacaktır.

 

NOT: Örnek başvuru dilekçesi aşağıdaki ektedir.

GERÇEK KİŞİLER İÇİN OHAL KOMİSYONU BAŞVURU DİLEKÇESİ