“Yargı demokrasinin yanında darbelerin karşısındadır. Darbeyi bahane ederek adil yargılama yapacak yargı mensuplarının tasfiyesi, darbe ile mücadeleye değil darbeden beklenen amacın gerçekleşmesine hizmet eder.”

DERNEK, VAKIF, SENDİKA VEYA BENZERİ KURULUŞLARIN AİHM’YE YAPACAKLARI BAŞVURULARA DAİR ÖRNEK BAŞVURU KONUSUNDA AÇIKLAYICI BİLGİLER

 1. Bu başvuru formu sadece 667 sayılı KHK ile kapatılan dernekler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başvuru formunda birkaç yerde DERNEK ibaresi geçmektedir. Vakıflar adına yapılacak başvurular için başvuru formundaki DERNEK ibaresi VAKIF olarak değiştirilerek KHK ile kapatılan vakıfların üyeleri de AIHM başvurusu yapabilirler. Bu durum sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar için de geçerlidir.
 2. Bu başvuru formu 667 sayılı KHK ile kapatılan sivil toplum kuruluşlarına göre hazırlandığı için, diğer KHK lar ile kapatılan kuruluşların üyeleri, başvuru formundaki 667 sayılı KHK ve bu konudaki bilgileri kendi durumlarına uyarlayarak AIHM başvuru formunu hazırlayabilirler.
 3. Başvuruya konu kuruluşlar kapatıldıkları için tüzel kişiliklerini yitirdiler. Bu nedenle ortada herhangi bir tüzel kişilik bulunmadığı için AIHM ye yapılacak başvurular, dernek, vakıf ve sendikaların üyeleri, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile mütevelli heyeti başkan ve üyeleri gibi GERCEK KISILER başvurucu olmak zorundadır. Bu nedenle her bir derneğin üyesi olan gerçek kişiler başvuru formunu doldurarak AIHM ye göndermelidir.
 4. Başvurucu olan gerçek kişiler mağdur sıfatını ispatlamak için bir taraftan kapatılan dernek, vakıf ya da sendikanın 667 sayılı KHK nin eklerinde kapatıldığını göstermek zorundadırlar. Diğer taraftan da kendilerinin bu kapatılan derneğin üyesi veya yönetim kurulu başkanı ya da üyesi olduğunun kanıtlarını başvuru formuna eklemek zorundadırlar. Bu durumu gösteren herhangi bir belge ya da kimlik kartının fotokopisini başvuru formuna eklemek yeterlidir.
 5. Eğer dernek ya da vakfın üyesi olduğunu gösteren herhangi bir belgeniz yoksa, bu konuda başvuru formunun 7. sayfasının son kısmına açıklama yapabilirsiniz. Üyesi olduğunuz derneğe devletin el koyduğunu ve tüm belgelerin devletin elinde olduğu için bu duruma ilişkin herhangi bir kanıt sunamadığınızı belirterek ihtiyaç duyulduğunda devletten bu belgelerin istenebileceğini belirtebilirsiniz. Mümkünse ilgili devlet kurulusuna başvurup geçmişte başvuruya konu derneğin üyesi olduğunuzu gösteren bir belgenin tarafınıza verilmesini yazılı dilekçe ile talep ediniz. Verilmezse bu durumu da kanıt olarak başvuru formunun 7. sayfasının son kısmına yazabilirsiniz. Su cümleyi ekleyebilirsiniz: …/…/2017 TARIHINDE … KURULUSUNA YAZILI OLARAK BASVURDUM ANCAK TALEBIM SOZLU OLARAK REDDEDILDI. EKTE BU KONUDAKI DILEKCEMI BASVURU FORMUNA EKLIYORUM (EK – 8).
 6. Başvuru formunda BASVURUCULAR ibaresi kullanıldı. Kural olarak her bir dernek ya da vakfın birden çok üyesi bulunduğu için birden çok başvurucu bulunacağından bu yol tercih edildi. Eğer tek başvuru yapacaksanız başvuru formundaki başvurucular ibaresini başvurucu ibaresi ile değiştiriniz. Bilmeniz gerekir ki bir başvuru formu ile beşten çok başvurucu başvuru yaparsa Excel de bir liste hazırlanması gerekecektir. Bu konuda detaylı bilgi için AIHM internet sitesine bakabilirsiniz. Ancak bizim önerimiz bir başvuru formu ile en fazla 5 kişinin başvuru yapmasıdır. Bu durumda hem liste hazırlanmaya ihtiyaç duyulmayacak hem de sekil şartlarına eksiklik nedeniyle başvurunuzun basitçe reddi engellenmiş olacaktır. Birden çok kişi bir başvuru formu ile başvuru yapacak olursa, bu durumda mutlaka bir kişiye YETKI verilmesi yararlı olur. Bu kişi avukat olabileceği gibi avukat olmayan bir üniversite mezunu da olabilir. Bu durumda başvuru formunun bir ve üçüncü sayfalarından başvurucu adedince oluşturulup arka arkaya konmalıdır. Örneğin 3 başvurucu varsa birinci sayfadan her bir başvurucu için hazırlanmalı ve arka arkaya konmalıdır. Daha sonra 2. sayfa konmalı. Takiben 3. sayfadan da 3 örnek hazırlanmalı ve arka arkaya konmalıdır. Daha sonra 4 ve diğeri sayfalar eklenerek başvuru formu hazır hale getirilmelidir.
 7. Başvuru formunun nasıl hazırlanacağı ve boş kısımların nasıl doldurulacağı son yayınlanan KHK ile kamu görevinden ihraç edilenlere ilişkin pratik açıklamalarda (internet sitemizde) detaylı olarak anlatılmıştır. Onlardan yararlanarak başvuru formunun boş kısımlarını doldurabilirsiniz. Başvuru formunun 5-7. sayfaları OLAYLARA ilişkin olup çok küçük uyarlamalarla (özellikle 5. sayfanın ilk paragrafında başvurucuları tanıtınız) bu kısmı tamamlayabilirsiniz. 8 ve 9. sayfalar şikâyetlere ilişkin olup bu kısma dokunmayınız. 10 ve 11. sayfa da iç hukuk yollarına ilişkin açıklamalar içermektedir. Bu açıklamalara da dokunmanıza gerek yoktur. Başvuru formunun diğer sayfalarına ilişkin boşlukları KHK ile kamu görevinden çıkarılanlara ilişkin pratik açıklamalardan yararlanarak doldurunuz.
 8. Bu başvuru formu 685 sayılı KHK ile kurulan yeni iç hukuk yolu (OHAL Komisyonu) da dikkate alınarak hazırlandı ve bu Komisyonun ileri sürülen tüm insan hakları ihlallerini giderme yetkisinin olmadığı ve AIHM kriterleri acısından etkili ve kısa surede karar verme imkânlarından uzak olduğu açıklandı (bkz. s. 10 ve 11). Bu konuda yeni gelişmeler oldukça EK BEYAN DILEKCELERI hazırlanarak internet sitemizde yayınlanacaktır. Sizler de bu dilekçeyi kullanıp AIHM ye durumu bildirebilirsiniz.
 9. OHAL Komisyonu çalışmaya başladığında mutlaka bu Komisyona da başvurmakta yarar var. Kısa süre içerisinde Komisyona başvuru için dilekçeler hazırlanıp sitemizde yayınlanacak. Bu dilekçelerden yararlanarak Komisyona da başvuru yapabilirsiniz.
 10. AIHM sekil şartlarına son derece fazla önem vermektedir. En küçük eksiklik veya fazlalık durumunda başvurunuzun usulden ya da incelenmeden reddedilme ihtimali vardır. Bu nedenle başvuru formunu ve eklerini titizlikle hazırlayıp postaya veriniz. Başvuru formunun 12. sayfasında yer alan ekleri sizler hazırlayacaksınız. Bu eklerden biri (Ek-4), ekranın size göre sol tarafında yer almaktadır. Onu kullanabilirsiniz.
 11. Başvuru formunun 10. sayfasının son satırındaki 6 ay kuralına ilişkin açıklama sadece 667 sayılı KHK dikkate alınarak yapılmıştır. Eğer başvuruya konu tüzel kişilik başka bir KHK ile kapatıldıysa bu cümlede uyarlama yapınız.
 12. Bu durumda ayni uyarlamayı başvuru formunun 7. sayfasında, olayların son kısmında da yapmanız gerekecektir.

 

 1. İnternet sitemizdeki başvuru formunu açmak için asgari Adope reader 9 programının bilgisayarınızda yüklü olması gerekir. Yoksa internetten bu programı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Öncelikle başvuru formunu bilgisayarınıza kaydediniz, daha sonra üzerinde değişiklik yapınız.
 2. Başvuru formunun 1. Sayfasında sol tarafta “A.1 – Başvurucu (Gerçek kişi)” başlığı altındaki bölümü (1-9 arası) dikkatlice ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Avukatınız varsa bu bilgileri eksiksiz olarak avukatınıza vermeniz gerekir. Başvurucu kadın ise, 9. Sırada değişiklik yapınız.
 3. İkinci sayfada herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmamaktadır. İlgili kutucuk işaretlenmiştir.
 4. Başvuru formunun 3. Sayfasında Avukata yetki vererek başvuru yapacaksanız, C.3 bölümde yer alan 33 numaralı kutucuğa İMZA ATILMALIDIR. C.2 bölümü avukat tarafından doldurulması gerekmektedir.
 5. Sayfa TÜZEL kişilere ilişkin olup şirket ortakları tarafından yapılan başvurularını ilgilendirmediği için boş bırakılacak.
 6. Başvuru formunun 5-7. Sayfaları OLAYLAR konusuna ayrılmıştır. Bu bölümde yazılan olaylar her başvurucuyu kapsayacak şekilde kaleme alınmış olup, şirketinizle ilgili özel durumlar bu kısma yazılabilir. Yazılanlara uygun olacak şekilde değişiklik yapılabilir. Olaylar hak ihlalleri açısından dayanak oluşturacak şekilde seçilmiştir.
 7. Başvuru formunun 8. ve 9. Sayfalarında hak ihlallerine yer verilmiştir. Bu bölüme dokunmayınız.
 8. Sayfada iç hukuk yollarının etkisiz olduğu ve bu nedenle doğrudan AİHM’ye başvurulduğu belirtilmiş olup bu bölüme de dokunmayınız.
 9. Sayfada sadece sayfanın sonundaki 66 ve 67. paragrafları kontrol ediniz. Eğer AİHM önünde başkaca başvurunuz yoksa bu sayfaya da dokunmayınız. Aksi durumda 66.’da evet kutucuğunu işaretleyip 67.’ye de derdest olan başvuru numaranızı yazınız. 62. ve 63. paragraflara da dokunmayınız.
 10. Sayfada ek isimleri yazılmıştır. Form içinde yer alan ve sizce eklenmesinin uygun olacağını düşündüğünüz ekler hazırlanmak suretiyle avukatınız varsa kendisine ulaştırılmalı. Bu ekleri sizler hazırlayacaksınız. Tüm bu ekleri arka arkaya sırasıyla koyunuz ve sağ üst köşeye mavi tükenmez bir kalemle sayfa numarası veriniz. Daha sonra başvuru formunun 12. Sayfasında, her bir ekin karşısına başladığı sayfanın numarasını yazınız. Başvuru formunu ve bu şekilde hazırladığınız ekleri sırasıyla bir araya getiriniz ve başvuru formu üste gelecek şekilde tümünü zarfa koyunuz.
 11. Başvuru formunun 13. Sayfasında, 70. Kutucuğa başvuruyu postaya vereceğiniz tarihi veya bir gün öncesinin tarihini yazınız. 71. Kutucuğa başvuruyu doğrudan siz yapacaksanız imza atınız. Avukatınız başvuru yapacaksa, bu durumda TEMSİLCİ kutucuğu işaretlenmeli ve temsilci imza atmalıdır. Ancak bu durumda, yukarıda belirtildiği gibi 3. Sayfanın da doldurulması şarttır. 72. Kutucuğa avukatınız varsa avukatınızın ismi, soy ismi ve yazışma adresi doğru olarak yazılmalıdır. Bu bilgiler yazışma için gerekli olan bilgilerdir. AİHM bu kısımda verdiğiniz adresle yazışacaktır. Bu adreste değişiklik olursa, zaman kaybetmeden başvuru numarasını da yazarak AİHM’ye yeni adresiniz mutlaka bildirilmelidir.
 12. Bu şekilde ekleri ile birlikte tamamladığınız başvuru formunu zarfa koyduktan sonra, başvuru formunun son bölümündeki adresi (The Registrar, European Court of Human Rights, Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France) zarf üzerine yazarak, kendi adres bilgilerini de belirtip başvuruyu postaya verebilirsiniz. Başvuruyu DHL veya UPS ya da benzeri bir kargo ile göndermenizde yarar var. Postada kaybolma ihtimalini düşünerek, haklarınızı kaybetmemek için en azından iadeli taahhütlü gönderiniz ve AİHM’ye ulaşıp ulaşmadığını kontrol ediniz. Posta masrafları dâhil yaptığınız tüm masrafların belgelerini saklayınız. İleride ikinci (karşı) görüşlerinizi Mahkemeye sunma aşamasında masraflara ilişkin belgelerin fotokopilerini göndererek, ihlal kararı verilmesi durumunda yaptığınız harcamaları geri alabilirsiniz.

Güncel duyuruları Twitter hesabımızdan @yargiicinadalet takip edebilirsiniz