“Yargı demokrasinin yanında darbelerin karşısındadır. Darbeyi bahane ederek adil yargılama yapacak yargı mensuplarının tasfiyesi, darbe ile mücadeleye değil darbeden beklenen amacın gerçekleşmesine hizmet eder.”

667 SAYILI KHK’NIN 3. MADDESİ UYARINCA MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN HÂKİM VE SAVCILAR İÇİN AİHM BAŞVURUSUNA DAİR PRATİK BİLGİLER

 1. Bilindiği gibi 23 Ocak 2017 tarih ve 685 sayılı KHK’nın 11/2 maddesi ile 15 Temmuz 2016 sonrası meslekten ihraç edilen hâkim ve savcıların Danıştay’da dava açabilecekleri öngörülmüştür. Her ne kadar mahkemelerin yetkisinin bir KHK ile belirlenmesi mümkün olmasa da (AY m. 142), hâkim ve savcıların ihraç nedeniyle yapacakları AİHM başvurularının önündeki en önemli sorun, bu yolun etkili olmadığının gösterilmesine ilişkindir. Kısaca bu başvuruda özellikle Danıştay’ın kanunla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme olmadığının somut bulgularla ispatlanması ve aynı durumun AYM için de geçerli olduğunun gösterilmesi gerekir. Aksi durumda başvurunun iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle reddedilme ihtimali vardır. Bu nedenle EK-1’deki somut bulgular ve açıklamalar bu başvuru açısından son derece önemli olup, başvuruya eklenmesi gerekir. EK-1’deki somut bilgi ve bulguları (Tamamı gerçeklerden ibarettir.) herhangi bir gerekçe ile kullanmayacaksanız, bu aşamada AİHM’ye başvuru yapmanızı önermemekteyiz.
  1. Bu başvuru formunu kullanmadan aynı konuda (meslekten ihraç) daha önce başvuru yapanlar da, altı aylık süreyi kaçırmadıkları sürece, bu başvuru formu ve eklerini kullanarak tekrar başvuru yapabilirler. Aynı konuda süresinde iki ayrı başvuru yapılması durumunda, AİHM her iki başvuruda belirtilenleri birlikte inceleyerek başvurularınız hakkında karar verecektir.

   

  1. Kanaatimizce Anayasa Mahkemesi üyeliğinden çıkarılan iki üye, eğer bu konuda daha önce AİHM’ye başvuru yaptılarsa, 685 sayılı KHK ile onlar için de Danıştay yetkilendirildiği için, EK-1’de yer alan ve Danıştay’ın kanunla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız mahkeme olmadığına dair gerekçelerden yararlanarak bir ek beyan dilekçesi hazırlayıp AİHM’ye sunabilirler. Bu dilekçe ile Danıştay’ın başvurularında ileri sürdükleri sivil haklar açısından etkisiz bir başvuru yolu olduğunu ileri sürebilirler. Anayasa Mahkemesinin de kendileri hakkında verdiği 4.8.2016 tarihli kararı olduğu (görüşü bilindiği) için, bu mahkemeye ayrıca başvuru yapmak gerekmediğinden, kendileri açısından iç hukukta tüketilecek herhangi bir etkili başvuru yolu bulunmadığını belirtebilirler.

   

  Aşağıdaki açıklamaları dikkate alarak AİHM başvuru formunun eksik kısımlarını doldurabilirsiniz

   

  1. Başvuru formunun 5-11 sayfaları her başvurucu dikkate alınarak ortak hazırlanmıştır. Bu bölüme dokunmamanızda yarar bulunmaktadır. Sadece, 10. sayfanın son cümlesindeki tarihi durumunuza uyarlamalısınız.

   

  1. AİHM’ye göndereceğiniz başvuru zarfına sadece iki tür metin ekleyiniz. Bunlardan ilki başvuru formu, ikincisi ise başvuru formunun 12. sayfasında belirtilen eklerdir. Bunların dışında başkaca bir metin veya belge eklemeyiniz. AİHM şekil şartlarını katı bir şekilde yorumlamakta ve en küçük eksiklik veya fazlalıkta başvuruları usulden reddedebilmektedir. Bu başvuruya bir de başvuru mektubu eklemeniz iyi olur; bu mektubun bir örneği, ekranın size göre sol tarafında yer almaktadır. Boşluklarını (isim, adres, tarih) doldurup imzalayarak başvuru formunun üzerine bu mektubu da ekleyebilirsiniz.

   

  1. Başvuru formu: 5-11. sayfaları doldurulmuş olan başvuru formunun kişiye özel bilgilerin yer aldığı sayfaları boş bırakılmıştır. Bu boşlukları aşağıda yazıldığı şekilde sizler doldurabilirsiniz. Başvuru formunu öncelikle bilgisayarınıza kaydediniz; bu form bilgisayarınızda Adobe Reader 9 (adobe.com) veya Foxit Reader 7 programları olmadan açılmamaktadır. Bu programlar bilgisayarınızda yoksa internetten indirebilirsiniz.

   

  1. Başvuru formunun birinci sayfasında size göre sol tarafta “1 – Başvurucu (Gerçek kişi)” başlığı altındaki bölümü (1-9 arası) eksiksiz bir şekilde doldurunuz.

   

  1. İkinci sayfada herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek bulunmamaktadır. İlgili kutucuk işaretlenmiştir.

   

  1. Başvuru formunun üçüncü sayfasında avukata veya üçüncü bir kişiye vekâlet vererek başvuru yapılacaksa, doldurmanız gereken bölümler yer almaktadır. Başvuruyu doğrudan başvurucu imzalayarak gönderecekse, bu sayfanın boş bırakılması gerekir. Ancak avukat ya da bir yakınınız aracılığıyla başvuru yapacaksanız, bu durumda üçüncü sayfadaki boşlukların doldurulması gerekir; hem başvurucu hem de vekil olan kişi ıslak imza ile YETKİ BELGESİ kısmını imzalamalıdır. Başvurucu tutuklu ise, bu başvuruyu bir yakının temsilci olarak imza atıp Mahkemeye göndermesinde pratik olarak yarar vardır. Önerimiz, başvurucunun eşi, annesi, babası, kardeşi ya da reşit çocuklarından birinin temsilci olması ve başvuruyu tutuklu hâkim savcı adına yapması yönündedir. Temsilcinin avukat ya da hukukçu olma şartı yoktur. Temsilci avukat ise (sadece) sağ taraf, değilse (sadece) sol taraf doldurulmalıdır. Eğer başvuruyu temsilci yapacaksa, son sayfa da (71 ve 72. kutular) buna göre doldurulmalı, adres bölümüne vekil tayin edilen kişinin bilgileri yazılmalı ve son sayfadaki imza bölümünü temsilci imzalamalıdır. Başvurunuzu avukata yaptıracaksanız, özellikle başvuru formunun sekiz, dokuz, on ve on birinci sayfalarındaki açıklamaları değiştirmemesini talep ediniz. Ek-1 de başvuru formuna eklenmelidir. Ek-1’deki ve belirtilen sayfalardaki açıklamalar AİHM’den olumlu netice almak için önemlidir. Daha ileri hukuki argümanlar ve olgular yazmadığınız sürece, bu metinlere dokunmamanızda yarar vardır.

   

  1. Dördüncü sayfa tüzel kişilere ilişkin olup sizi ilgilendirmediği için boş bırakınız.

   

  1. Başvuru formunun beş, altı ve yedinci sayfaları OLAYLAR konusuna ayrılmıştır. Bu bölümde yazılan olaylar her başvurucuyu kapsayacak şekilde kaleme alınmıştır. Kural olarak bu bölümde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. Olaylar hak ihlalleri iç hukuk yollarının tüketilmesi açısından dayanak oluşturacak şekilde seçilmiştir. Olayları baştan sona dikkatlice okuyunuz; bu kısmında yer vermek istemediğiniz herhangi bir ifade olduğunu düşünüyorsanız, esasını etkilememek kaydıyla silebilir veya değiştirebilirsiniz. Ancak şikâyetlere dayanak olan olayları silerseniz şikâyetinizin (hak ihlalinin) dayanağı çöker.

   

  1. Başvuru formunun sekiz ve dokuzuncu sayfalarında hak ihlallerine (şikâyetlere) yer verilmiştir. Bu bölüme dokunmayınız. Bu bölüm taleplerinize (hak ihlallerine) ilişkin olup lehinize karar çıkmasını istiyorsanız, hukuken daha ileri argümanlar yazamadığınız sürece, değişiklik yapmamanızı öneririz.

   

  1. Onuncu sayfada iç hukuk yollarının etkisiz olduğu ve bu nedenle doğrudan AİHM’ye başvurulduğu belirtilmiş olup bu bölüme de dokunmayınız. Onuncu sayfanın son cümlesinde yer alan tarihi kendi durumunuza mutlaka uyarlayınız. Onuncu sayfada ilk ihraç kararının tarihi (24.8.2016) yazılı olup, eğer daha sonraki bir tarihte ihraç edildiyseniz, HSYK’nın hakkınızda verdiği ihraç kararının tarihini bu kısımda belirtiniz.

   

  1. On birinci sayfada 66 ve 67. paragrafları kontrol ediniz; eğer daha önce AİHM’ye başvuru yaptıysanız ve henüz başvuru numarası gelmediyse, bu kısma dokunmayınız. Başvuru numarasını biliyorsanız, 67. Kutucuktaki açıklamayı silip, bu kısma başvuru numarasını yazınız. Henüz hiçbir başvuru yapmadıysanız, bu açıklamayı silip, 66. Paragrafta “hayır” kutucuğunu işaretleyiniz. 62. ve 63. paragraflara da dokunmayınız.

   

  1. On ikinci sayfada yedi adet ek ismine yer verilmiştir. Eklerden 1, 4 ve 6 numaralı olanlar hazır olarak ekranın size göre sol tarafında yer almaktadır. Diğerlerini sizler hazırlayacaksınız. Ek-1 kesinlikle 20 sayfadan fazla olmamalı ve şekli ekte olduğu gibi olmalıdır. Başkaca ekler eklemek isterseniz bunları da sırasıyla belirtiniz. Tüm bu ekleri arka arkaya sırasıyla koyunuz ve sağ üst köşeye mavi tükenmez bir kalemle sayfa numarası vererek, tüm ekleri adeta bir kitap şeklinde hazırlayınız. Daha sonra başvuru formunun 12. sayfasında her bir ekin karşısına, o ekin başladığı sayfanın numarasını yazınız. Başvuru formunu ve bu şekilde hazırladığınız ekleri sırasıyla bir araya getiriniz ve hiçbirini zımbalamadan, başvuru mektubu ile başvuru formu üste gelecek şekilde, tümünü deforme olmayacak bir zarfa koyunuz. Mümkünse bundan önce, tüm ekleri scan edip, bir CD’ye yükleyerek, bu CD’yi de (Ek-8 olarak belirtip) başvuru paketine ekleyiniz. CD’ye aktarma imkânınız yoksa bunu yapmayabilirsiniz.

   

  1. Başvuru formunun on üçüncü sayfasında, 70 numaralı kutucuğa başvuruyu postaya vereceğiniz tarihi veya bir gün öncesinin tarihini yazınız. 71. kutucuğa, başvuruyu doğrudan başvurucu yapacaksa, o imza atmalıdır; ancak tutuklular için bu zor görünmektedir. Avukat veya bir yakını olarak temsilci sıfatıyla başvuru yapılacaksa (Bu, daha makul görünmektedir.), bu durumda “temsilci” kutucuğu işaretlenmeli ve temsilci olan kişi bu kutucuğa imza atmalıdır. Ancak bu durumda, yukarıda belirtildiği gibi üçüncü sayfanın da doldurulması şarttır. 72. kutucuğa ise temsilcinin ismi, soy ismi ve yazışma adresi doğru olarak yazılmalıdır. Bu bilgiler yazışma için gerekli olan bilgilerdir. AİHM bu kısımda belirttiğiniz kişi ve adresle yazışacaktır. Bu adreste değişiklik olursa, zaman kaybetmeden başvuru numarasını da yazdığınız (başvuru mektubunun şeklinin bir benzeri) mektupla AİHM’ye yeni adresinizi mutlaka bildiriniz; bu konudaki mektubu önce fakslayıp daha sonra posta ile Mahkemeye gönderiniz. Eğer başvuruyu doğrudan başvurucu yapacaksa, 72. kutucuğa başvurucunun ismi, soy ismi ve adres bilgileri yazılmalı ve “başvurucu” kutucuğu işaretlenmelidir.

   

  1. Bu şekilde ekleri ile birlikte tamamladığınız başvuru formunu zarfa koyduktan sonra, başvuru formunun son bölümündeki adresi (The Registrar, European Court of Human Rights, Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France) zarf üzerine yazınız; kendi adres bilgilerinizi de yazıp başvuruyu postaya verebilirsiniz. Başvuruyu DHL veya UPS ya da benzeri güvenli bir kargo ile göndermenizde yarar var. Postada kaybolma veya el konulup çöpe atılma ya da eklerinin yok edilme ihtimalini düşünerek, haklarınızı kaybetmemek için güvenli bir kargo ile gönderiniz ve AİHM’ye ulaşıp ulaşmadığını mutlaka kontrol ediniz. Posta masrafları dâhil yaptığınız tüm masrafların belgelerini saklayınız. İleride ikinci (karşı) görüşlerinizi Mahkemeye sunma aşamasında masraflara ilişkin belgelerin fotokopilerini AİHM’ye sunarak, ihlal kararı verilmesi durumunda yaptığınız harcamaları geri alabileceksiniz.

   

  1. Başvuru formunun imzalı bir fotokopisi dâhil, tüm belgelerin ve postaya verme belgesinin birer fotokopisini mutlaka saklayınız. AİHM’ye göndereceğiniz her belgenin fotokopisini gönderiniz; aslını saklayınız. Başvurunuza dair her türlü yeni gelişmeden de mahkemeyi zamanında haberdar ediniz; A4 kâğıda söz konusu gelişmeyi ve başvurucu ismini ve (varsa) başvuru numarasını da yazarak, önce fakslayıp daha sonra da posta yoluyla gönderiniz.

   

  1. İlk başvuru yapıldıktan sonra, aradan dört-beş ay geçmesine rağmen alındı mektubu başvurucuya ulaşmazsa, AİHM’ye bir mektup yazıp, başvuru yaptığınızı ve başvurunun alındığına dair herhangi bir mektup almadığınızı belirtip, başvurunun ulaşıp ulaşmadığını sorabilirsiniz. Bu mektubu önce fakslayıp, sonra postaya veriniz. Bu mektup, AİHM başvuru mektubu benzeri bir şekilde yazılabilir.

Güncel duyuruları Twitter hesabımızdan @yargiicinadalet takip edebilirsiniz